Skip to content Skip to footer

Ochrona prywatności naszych klientów, oraz odwiedzających naszą stronę jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu internetowego www.cleanline.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. CLEANLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.
Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez CLEANLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.
Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CLEANLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul, Gen. Andersa 20, 43-229 Ćwiklice, numer NIP:6381843737, numer REGON: 38791434900000, KRS: 0000876700
(dalej jako Administrator).
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych ofertach.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z serwisu to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.


II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
1.Sposób pozyskiwania danych osobowych
 a. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika
Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:
wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w serwisie formularzowi kontaktowego,
stworzenie przez Użytkownika własnego konta w serwisie,
korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez Administratora,
kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej.
b. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł
Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:
poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,
od brokerów danych, od których Administrator kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
od dostawców usług, którzy dostarczają Administratorowi informacje na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,
od partnerów, z którymi Administrator oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe,
z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.
2.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.
Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:
Login name,
Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
Adres do korespondencji,
Adres strony internetowej,
Nr telefonu,
Adres poczty elektronicznej,
NIP,
REGON,
IP komputera,
Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu na stronie.
Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.
Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.


III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora. Zatem poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.
1.Usługi (wykonanie umowy)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora.
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić produkty lub usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.
2.Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach oferowanych usług, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego skargi.
Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług i produktów Administratora.
3.Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.
Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika poprzez korzystanie z:
danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora,
informacji dostarczonych przez strony trzecie,
danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.
Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Jednakże, w przypadku, gdy Użytkownik kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.
4.Poprawienie usług (prawnie uzasadniony interes Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych.
Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania serwisu.
5.Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.
6.Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z usług Administratora.
7.Księgi rachunkowe (realizacja obowiązku ustawowego)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług.


IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
c. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
d. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez Administratora.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@cleanline.pl do celów rodo .
1. Prawo dostępu do danych
Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.
Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2.Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.
Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.
W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
3.Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.
4.Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
a. Za zgodą Użytkownika lub
b. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
c. W celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
d. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5.Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6.Prawo do sprzeciwu
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:
a. W interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
b. Wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
c. W uzasadnionym celu Administratora.
Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.
7.Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8.Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)
Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z usług internetowych.
Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika – w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie przesłanki:
a. W pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
b. W drugiej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:
a. Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem;
b. Jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika; lub
c. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.


VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez Administratora technologii dostępne są w Polityce cookies znajdującej się pod adresem.


VII. INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
a. W przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu;
b. W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
c. Przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
d. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;
W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.
3. Zmiany polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.
4. Informacje kontaktowe
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem  za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@cleanline.pl oraz drogą pocztową na adres Administratora tj: ul.Gen. Andersa 20 Ćwiklice 43-229.