Skip to content Skip to footer

Kaskada pomp ciepła – idealne rozwiązanie dla obiektów produkcyjno-magazynowych.


Współcześnie rośnie znaczenie efektywności energetycznej oraz ekologicznego podejścia do ogrzewania budynków. W przypadku obiektów produkcyjno-magazynowych, gdzie koszty eksploatacyjne i komfort pracy są kluczowe, istotne staje się wybór odpowiednich rozwiązań grzewczych. Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjny system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła, który zapewnia obniżenie kosztów eksploatacyjnych, bezpieczeństwo energetyczne oraz łatwą obsługę.

Wyzwania i cele nowego systemu grzewczego

Przed wdrożeniem systemu grzewczego dla budynku produkcyjno-magazynowego, postawiono sobie kilka kluczowych celów. Przede wszystkim, planowano obniżyć koszty związane z ogrzewaniem obiektu. Kolejnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zastępując pierwotną instalację opartą na gazie ziemnym. Ponadto, priorytetem była prostota obsługi oraz praca systemu na krzywej grzewczej, co umożliwiałoby optymalne wykorzystanie energii. Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej było dodatkowym celem, mającym na celu efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Rozwiązanie – kaskada pomp ciepła

Aby sprostać postawionym wyzwaniom, inwestor zdecydował się na wykorzystanie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła. Wybór padł na powietrzne pompy ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP, ze względu na ich efektywność i elastyczność.

System grzewczy dla budynku produkcyjno-magazynowego

Skuteczny system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła dla głównego budynku produkcyjno-magazynowego zapewnia obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwo energetyczne. System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić komfort oraz prostą obsługę, jednocześnie efektywnie wykorzystując energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej.

Ogrzewanie przemysłowe z wykorzystaniem kaskady pomp ciepła

W przypadku dużych budynków produkcyjno-magazynowych, skuteczne ogrzewanie jest kluczowe dla zapewnienia komfortowych warunków pracy pracowników przy minimalnych kosztach. Kaskada pomp ciepła, będąca nowoczesną technologią grzewczą, umożliwia efektywne dostarczanie ciepła przy minimalnym zużyciu energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Dopasowanie do potrzeb inwestora

System grzewczy został wybrany ze względu na swoją elastyczność i ekologiczność, a także zdolność do dostosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych. Analiza dostępnych wariantów skłoniła inwestora do wyboru powietrznych pomp ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP. System został podzielony na dwie sekcje, z każdą zawierającą 5 pomp ciepła, połączonych szeregowo z buforem o pojemności 1000 l, zintegrowanym z układem centralnego ogrzewania.

Elastyczność działania systemu

W celu optymalnego wykorzystania energii i zachowania integralności budynku, zaprojektowano elastyczny system pracy, działający na podstawie krzywej grzewczej. Pierwsza sekcja pomp ciepła jest aktywowana na początku sezonu grzewczego, a druga sekcja jest uruchamiana, gdy temperatura spada poniżej -2°C. Gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej -10°C, pompa ciepła numer 6 sygnalizuje modułowi kaskadowemu pieca gazowego, aby równolegle uruchomić kotły gazowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnione jest ciepło dla budynków o łącznej powierzchni użytkowej 7166m².

Bezpieczeństwo energetyczne i monitorowanie zdalne

System grzewczy gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne w porównaniu z wcześniejszą instalacją opartą na gazie ziemnym. Dodatkowo, inwestor ma możliwość monitorowania pracy instalacji zdalnie, co ułatwia obsługę systemu ogrzewania i umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy.

Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Aby maksymalnie wykorzystać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej, system grzewczy został zoptymalizowany pod kątem efektywnego wykorzystania tej energii. Dzięki temu obniżone zostały koszty eksploatacyjne, a budynek stał się bardziej zrównoważony pod względem energetycznym.

System grzewczy dla budynku biurowo-produkcyjnego

Oprócz głównego budynku produkcyjno-magazynowego, istniała potrzeba zainstalowania systemu grzewczego również w budynku biurowo-produkcyjnym. System grzewczy dla tego budynku zapewnia efektywne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej. Wykorzystano trzy pompy ciepła, bufor oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej, co umoż

liwia autonomiczną pracę systemu.

Dopasowanie do warunków ekonomicznych

Dla budynku biurowo-produkcyjnego zaprojektowano system składający się z trzech pomp ciepła, podłączonych do bufora o pojemności 800 l oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l. Ten system działa samodzielnie, zastępując wcześniej używany kocioł gazowy. Dzięki temu, koszty eksploatacyjne są obniżone, a obsługa systemu jest łatwa i wygodna. Elastyczność oraz zrównoważone wykorzystanie energii czynią ten system doskonałym rozwiązaniem dla budynków biurowo-produkcyjnych.

Zgodność z oczekiwaniami inwestora

Zainstalowany system grzewczy spełnia oczekiwania inwestora pod względem zapotrzebowania na moc elektryczną oraz kosztów eksploatacji. Technologia ta gwarantuje również cichą pracę, co jest istotne ze względu na charakterystykę budynku biurowego.

Szczegółowy opis systemu i charakterystyka instalacji kaskady pomp ciepła

System grzewczy dla budynku produkcyjno-magazynowego jest kluczowym elementem zapewniającym odpowiednie warunki termiczne w obiekcie. W przypadku tego konkretnego budynku, zapotrzebowanie na moc wynosi 160 kW dla budynku A oraz 48 kW dla budynku B. Optymalnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie dziesięciu pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP o mocy 16 kW. Poniżej przedstawiamy szczegółową charakterystykę instalacji, która gwarantuje efektywne działanie systemu grzewczego:

A. Charakterystyka instalacji dla budynku produkcyjno-magazynowego:

 1. Połączenie dziesięciu pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP o mocy 16 kW dla budynku produkcyjno-magazynowego.
 2. Integracja nowego systemu grzewczego z istniejącymi gazowymi kotłami kondensacyjnymi pracującymi w układzie kaskadowym, umożliwiająca współpracę między nimi.
 3. Zapewnienie ciepła do ogrzewania budynku oraz ciepła technologicznego dla potrzeb centrali wentylacyjnej.
 4. Umożliwienie użytkownikowi monitorowania pracy instalacji.
 5. Instalacja nowych urządzeń oraz dwóch zbiorników buforowych w dedykowanej przestrzeni.
 6. Montaż zewnętrznych jednostek w taki sposób, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki widłowe.
 7. Zapewnienie zdalnego serwisu dla nowej instalacji.
 8. Utrzymanie mocy elektrycznej w granicach założonego limitu projektowego.
 9. Minimalizacja kosztów eksploatacji i serwisu.
 10. Praca naprzemienna układu kaskady pomp ciepła.

B. Charakterystyka instalacji dla budynku biurowo-produkcyjnego:

 1. Połączenie trzech pomp ciepła Panasonic w wersji T-CAP o mocy 16 kW dla budynku biurowo-produkcyjnego.
 2. Samodzielna praca nowo zaprojektowanego systemu grzewczego.
 3. Zapewnienie ciepła do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej.
 4. Udostępnienie użytkownikowi możliwości monitorowania pracy instalacji.
 5. Instalacja nowych urządzeń, zbiornika buforowego oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej w wydzielonej przestrzeni.
 6. Montaż zewnętrznych jednostek w taki sposób, by chronić je przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pojazdy.
 7. Zapewnienie zdalnego serwisu dla nowej instalacji.
 8. Utrzymanie mocy elektrycznej w granicach założonego limitu projektowego.
 9. Minimalizacja kosztów eksploatacji i serwisu.
 10. Zapewnienie cichej pracy z uwagi na specyfikę budynku.

Korzyści i efekty zastosowania systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła

Wykorzystanie skutecznego systemu grzewczego opartego na kaskadzie pomp ciepła okazało się efektywną odpowiedzią na postawione przez inwestora wyzwania. Dzięki temu rozwiązaniu udało się obniżyć koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem budynków, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz umożliwić elastyczną obsługę systemu grzewczego. Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przyczyniło się również do zrównoważonego wykorzystania dostępnych źródeł energii.

Podsumowując, system grzewczy oparty na kaskadzie pomp ciepła jest skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla budynków produkcyjno-magazynowych. Dzięki elastycznemu i monitorowanemu systemowi, inwestor może cieszyć się niższymi kosztami eksploatacji, a także komfortową obsługą i bezpieczeństwem energetycznym.

Leave a comment