Skip to content Skip to footer

Programy wsparcia dla osób indywidualnych w 2023r w Województwie Śląskim

 • Program Czyste Powietrze

Jest to jeden z głównych programów finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, takich jak wymiana przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja.

Od 3 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa odsłona Programu uwzględniająca wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie czy urealnione koszty jednostkowe.

Premiowane będzie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (PV). W takim wypadku będzie można uzyskać najwyższy poziom bezzwrotnej dotacji – w zależności od linii finansowania będzie to 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest wykonanie audytu energetycznego (maksymalne finansowanie do 1200 zł) i realizacja inwestycji wskazanych w jednym z wariantów, który pozwoli na zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Możesz skorzystać z programu jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Green tree shaped in human lungs. Conceptual image

W zależności od Twojego dochodu dostępne są 3 linie finansowania:

 • Poziom podstawowy: intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 55%, do 41 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji z PV oraz do 66 tys. z kompleksową termomodernizacją z PV
 • Poziom podwyższony: intensywność dofinansowania wynosi od 70% do 80%, do 59 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji z PV oraz do 99 tys. z kompleksową termomodernizacją z PV
 • Poziom najwyższy: intensywność dofinansowania wynosi do 100%, do 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji z PV oraz do 135 tys. z kompleksową termomodernizacją z PV

Dostępne są różne formy finansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (planowane uruchomienie w późniejszym terminie).

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski można składać na 3 sposoby:

 • E-wniosek przez Internet
 • Papierowy wniosek w urzędzie
 • Za pośrednictwem banku, który przystąpił do Programu Czyste Powietrze.

Szczegóły


 • Ulga termomodernizacyjna

Ulgę można łączyć z dotacją z Programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd i pokryć z niej wydatki nieujęte w tych programach.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

Szczegóły


 • Agroenergia – część 1: Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Jeżeli jesteś właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha i masz co najmniej roczne doświadczenie, możesz starać się o dotację na odnawialne źródła energii, takie jak:

 • Instalacja fotowoltaiczna 10-50 kW
 • Instalacja wiatrowa 10-50 kW
 • Pompa ciepła 10-50 kW
 • Instalacja hybrydowa, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ
 • Towarzyszące magazyny energii dla instalacji.

Dotacja wynosi:

 • Do 20% dla instalacji o mocy 10-30 kW, nie więcej niż 15 tys. zł
 • Do 13% dla instalacji o mocy 30-50 kW, nie więcej niż 25 tys. zł
 •  20% dla towarzyszących magazynów energii.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Program realizowany będzie do 2027 roku. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do czasu wyczerpania puli środków.

Szczegóły


 • Mój Prąd

15 kwietnia 2022 roku ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd. Program adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing. Z dotacji mogą też skorzystać dotychczasowi prosumenci, ale pod warunkiem zmiany systemu rozliczania z systemu opustów (net-metering) na system net-billing.

Można uzyskać dofinansowanie do:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli PV),
 • urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta,
 • urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem),
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub urządzeń zarządzania wytworzoną energią.

Jeżeli wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, a inwestycja obejmie tylko instalację PV, dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, do 6 tys. zł. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na dodatkowe elementy (np. magazyn ciepła, magazyn energii) dotacja do paneli wzrośnie do 7 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń wyniesie:

 • magazyn ciepła – do 50% kosztów kwalifikowanych, do 5 tys. zł,
 • magazyn energii – do 50% kosztów kwalifikowanych, do 16 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 50% kosztów kwalifikowanych, do 3 tys. zł.

Jeżeli wnioskodawca korzystał już z dotacji na ten cel, to pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing, może uzyskać dofinansowanie dla dodatkowych elementów jak magazyn ciepła czy energii, wysokości jak wyżej.

Nabór wniosków został przedłużony do 31 marca 2023 r.

Szczegóły


 • Moje ciepło

Program „Moje ciepło” jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W ramach programu można uzyskać wsparcie na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania bądź przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny) i wynosi:

 • do 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła
 • do 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i trwa od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków wynoszącej 600 mln zł.

Szczegóły


 • Program Ciepłe Mieszkanie

Program będzie realizowany za pośrednictwem gmin, które następnie będą ogłaszać nabór dla osób fizycznych.

Program obejmuje dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, bez centralnego systemu ogrzewania, z indywidualnym źródłem ciepła na paliwa stałe.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynieść od 15 tys. zł do 39,9 tys. zł i będzie uzależniona od dochodów beneficjenta oraz tego czy miejscowość znajduje się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Nabory gmin do programu, w trybie ciągłym, prowadzą WFOŚiGW.

Leave a comment